logo gs-esf

Dossiers

7 - Klimaat / Klimaatadaptatie

Recent

foto

Rioolwater: afval of waardevolle grondstof?

Met de stijgende vraag naar drinkwater staan de watervoorraden onder druk, vooral in regio’s met waterschaarste of in sterk verstedelijkte gebieden.

foto

Riothermie: de verwarming aangesloten op de riolering

Recyclage van warmte die nu verloren gaat: waarom afvalwater zonder meer naar de waterzuivering sturen?

foto

Micro-waterkrachtcentrales: bron van groene stroom?

België is tegenwoordig voor meer dan 95% afhankelijk van de invoer van primaire energiebronnen. Dankzij de inzet van de overheid op hernieuwbare energie, zijn een aantal eigenaars geneigd om hun oude watermolens om te bouwen tot kleine waterkrachtcentrales.

foto

Wat met de microplastics in de waterkringloop?

In 2050 zal er in onze oceanen meer plastic zitten dan vis. Dat is het gevolg van twee fenomenen. Enerzijds slinken de visvoorraden onder het gewicht van de niet-duurzame industriële visvangst. Anderzijds dreigt de productie van plastic tegen 2050 te verviervoudigen.

foto

Bouwafval: urban mining?

De bouwsector is een belangrijke speler in de wereld van het afvalbeheer. Hun afval bestaat vooral uit beton en bouwmaterialen. Afhankelijk van de vervuilingsgraad is hun afval al dan niet recycleerbaar.

foto

Sigmaplan: dijken bouwen met baggerspecie

Met een innovatieve techniek recycleert Waterwegen en Zeekanaal baggerspecie om dijken te bouwen in het kader van het Sigmaplan.

foto

Klimaatvooruitzichten voor onze waterlopen

Bovenop de snel veranderende functies en de gestage bevolkings-toename, ondergaat het Scheldedistrict ook de gevolgen van de klimaatveranderingen. Meer informatie delen, uitwisselen en coördinatie zullen nodig zijn.

foto

Hoezo? Verdroging? Een probleem dat onze aandacht meer dan verdient!

Overstromingen halen steevast het nieuws, maar minder bekend is dat onze waterreserves zienderogen slinken. Niet alleen de klimaat-verandering en de toenemende verstedelijking spelen in die beide verhalen een belangrijke rol, maar ook de manier waarop wij met ons grond- en regenwater omgaan.

foto

Deltaprogramma 2015: een nieuw Deltaplan voor de 21ste eeuw

De focus van het nieuwe Deltaplan ligt op waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De werken die Nederland tegen 2050 klimaatbestendig moeten inrichten, zullen zo’n 20 miljard euro kosten.

foto

Hoe het hoofd bieden aan de dreiging van overstromingen vanuit zee?

Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden die kunnen overstromen bij elke zware stormvloed. Aan de Vlaamse kust wordt elke meter van de relatief korte kustzone intensief gebruikt. De laaggelegen polders tot twintig kilometer landinwaarts vormen kwetsbare zones. In deze zones bevinden zich bewoning, natuur en recreatiegebieden. Hoe wordt hun veiligheid tegen overstromingen verzekerd? Vlaanderen wil de kust beveiligen tegen een stormvloed met een terugkeerperiode van eens in de 1000 jaar.

foto

Meer groene infrastructuur in de strijd tegen overstromingen

Door de toenemende verstedelijking kan het water steeds minder in de bodem dringen. Dit gegeven speelt een belangrijke rol in het proces dat ertoe leidt dat een rivier buiten zijn oevers treedt. Bij het zoeken naar oplossingen voor dit probleem heeft de overheid in het verleden vooral gedacht in termen van: dijk, dam, kanalisering, overwelving,… Maar ook de natuurlijke systemen kunnen een belangrijke rol spelen in de regeling van de waterafvoer, om nog maar te zwijgen over hun ecologische voordeel.

Archief (2013-2010)

  • 2013 - Kustversterking, natuur en recreatie gaan hand in hand in Waterdunen >>

  • 2012 - Het Sigmaplan: een natuurlijke bescherming tegen overstromingen >>
  • 2012 - Natuur en water hand in hand: Meetjeslandse natuur verbonden met Nederland >>
 ↑ top