logo gs-esf

Dossiers

7 - Klimaat / Klimaatadaptatie

Recent

foto

Natuur is de oplossing bij hittegolven en droogte, niet het probleem

Dit artikel (23/06/2017) illustreert het belang van de natuur in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het is inderdaad al aangetoond dat dichtbebouwde stedelijke zones meer warmte vasthouden dan landelijke gebieden. Dat wordt verklaard door het feit dat beton en smalle asfaltstraten warmte opnemen, terwijl groene en blauwe zones de warmte terug afgeven via verdamping en voor schaduw zorgen.

foto

Adaptatiestrategie

In België is de 'adaptatiestrategie' in het kader van de klimaatveranderingen voor het eerst ter sprake gekomen in het Nationaal Klimaatplan van België 2009-2012. Een Nationaal Adaptatieplan is uiteindelijk door de Nationale Klimaatcommissie opgesteld en goedgekeurd in april 2017. Naast de betere communicatie en de samenwerking tussen de verschillende niveaus (regionaal, nationaal, Europees en internationaal), streeft dit plan er ook naar om een Nationaal Actieplan in het leven te roepen. Er werden door de 3 gewesten al actieplannen voorgesteld.

foto

Hemelwaterplannen geven ruimte aan water

In Vlaanderen werkt Aquafin een ‘regenplan’ uit in de strijd tegen een van de gevolgen van de klimaatverandering: de hevige regenval. Ze baseren zich op het principe dat water best infiltreert, eventueel gebufferd wordt en pas als laatste mogelijkheid afgevoerd wordt. In samenwerking met de gemeenten en de betrokkenen op het terrein worden maatregelen genomen zodat onze steden op termijn bestand zijn tegen extreme regenval.

foto

Beïnvloedt de opwarming van de aarde Gent?

De stad Gent, die is aangesloten bij het Europese Burgemeesters-convenant, is de eerste Vlaamse stad geweest die het ‘hitte-eilandeffect’ heeft aangetoond. Gent engageert zich om haar stad aan te passen aan de gevolgen van de klimaatveranderingen door verharde ondergronden te beperken, meer groen aan te leggen en het water beter vast te houden in plaats van af te voeren via de riolen.

foto

Lancering van het project ‘Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel’

In Brussel wil de werkgroep 'Water in de Stad' van Grenzeloze Schelde bedrijven, inwoners, verenigingen en de overheid samenbrengen om de rol van het kanaal als ecologische corridor in het hart van de stad te versterken. Er is een dubbele doelstelling: dat het kanaal (en de Zenne op de plaatsen waar ze niet overdekt is) volop haar rol van ecologische corridor kan vervullen en dat tegelijk de leefomgeving voor de inwoners verbetert. Het voordeel is dat er ook wordt bijgedragen aan het beheer van het regenwater en de strijd tegen het hitte-eilandeffect.

foto

Brussel, gevoelig voor Water- BrusSeau

In Brussel hebben verschillende universitaire onderzoekscentra (VUB, ULB, La Cambre-ULB) in samenwerking met de Staten Generaal van het Water in Brussel een project op poten gezet om het grondgebied van de Brusselse regio beter bestand te maken tegen water: BrusSEau (Bruxelles Sensible à l’Eau - Brussel, gevoelig voor water).

foto

Vijver van Latour: overstromingsbekken én biologisch een uiterst waardevol gebied

In Wallonië wil de AWAC (Agence Wallonne de l’air et du climat) de gemeenten aanmoedigen om zich aan te passen aan de klimaatveranderingen via het platform ‘Adapte ta commune’. Één van hun successen is de vijver van Latour: een overstromingsbekken en een gebied met grote biologische waarde.

foto

Groene daken voor meer leefbare steden

In Nederland brengt de Wageningen Environmental Research de 'groene daken' naar voor als aanpassing aan de klimaatverandering. Bovenop de isolerende werking voor de huizen, zorgen groene daken ervoor dat de planten het regenwater opnemen en dat het niet of minder afgevoerd wordt naar de riolen.

foto

Herstel deltanatuur helpt Nederland beschermen tegen zeespiegelstijging

In Zeeland zijn de aanpassingen in het kader van het Deltaplan erin geslaagd om bescherming tegen de hoge stand van het zeewater te combineren met de opwaardering van de natuur in de Delta door een groene kustbescherming aan te leggen in plaats van hoge betonnen dijken.

foto

De Durmevallei springlevend...

De Durmevallei, die zich uitstrekt van Hamme tot Lokeren, is het decor van belangrijke werkzaamheden. Het zijn ingrepen tegen wateroverlast en voor de ontwikkeling van riviernatuur. Tegelijk proberen we het wandelaars en fietsers naar hun zin te maken. Wat realiseerden we het voorbije jaar? En waar zijn we momenteel aan de slag?

foto

Rioolwater: afval of waardevolle grondstof?

Met de stijgende vraag naar drinkwater staan de watervoorraden onder druk, vooral in regio’s met waterschaarste of in sterk verstedelijkte gebieden.

foto

Riothermie: de verwarming aangesloten op de riolering

Recyclage van warmte die nu verloren gaat: waarom afvalwater zonder meer naar de waterzuivering sturen?

foto

Micro-waterkrachtcentrales: bron van groene stroom?

België is tegenwoordig voor meer dan 95% afhankelijk van de invoer van primaire energiebronnen. Dankzij de inzet van de overheid op hernieuwbare energie, zijn een aantal eigenaars geneigd om hun oude watermolens om te bouwen tot kleine waterkrachtcentrales.

foto

Wat met de microplastics in de waterkringloop?

In 2050 zal er in onze oceanen meer plastic zitten dan vis. Dat is het gevolg van twee fenomenen. Enerzijds slinken de visvoorraden onder het gewicht van de niet-duurzame industriële visvangst. Anderzijds dreigt de productie van plastic tegen 2050 te verviervoudigen.

foto

Bouwafval: urban mining?

De bouwsector is een belangrijke speler in de wereld van het afvalbeheer. Hun afval bestaat vooral uit beton en bouwmaterialen. Afhankelijk van de vervuilingsgraad is hun afval al dan niet recycleerbaar.

foto

Sigmaplan: dijken bouwen met baggerspecie

Met een innovatieve techniek recycleert Waterwegen en Zeekanaal baggerspecie om dijken te bouwen in het kader van het Sigmaplan.

foto

Klimaatvooruitzichten voor onze waterlopen

Bovenop de snel veranderende functies en de gestage bevolkings-toename, ondergaat het Scheldedistrict ook de gevolgen van de klimaatveranderingen. Meer informatie delen, uitwisselen en coördinatie zullen nodig zijn.

foto

Hoezo? Verdroging? Een probleem dat onze aandacht meer dan verdient!

Overstromingen halen steevast het nieuws, maar minder bekend is dat onze waterreserves zienderogen slinken. Niet alleen de klimaat-verandering en de toenemende verstedelijking spelen in die beide verhalen een belangrijke rol, maar ook de manier waarop wij met ons grond- en regenwater omgaan.

foto

Deltaprogramma 2015: een nieuw Deltaplan voor de 21ste eeuw

De focus van het nieuwe Deltaplan ligt op waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De werken die Nederland tegen 2050 klimaatbestendig moeten inrichten, zullen zo’n 20 miljard euro kosten.

foto

Hoe het hoofd bieden aan de dreiging van overstromingen vanuit zee?

Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden die kunnen overstromen bij elke zware stormvloed. Aan de Vlaamse kust wordt elke meter van de relatief korte kustzone intensief gebruikt. De laaggelegen polders tot twintig kilometer landinwaarts vormen kwetsbare zones. In deze zones bevinden zich bewoning, natuur en recreatiegebieden. Hoe wordt hun veiligheid tegen overstromingen verzekerd? Vlaanderen wil de kust beveiligen tegen een stormvloed met een terugkeerperiode van eens in de 1000 jaar.

foto

Meer groene infrastructuur in de strijd tegen overstromingen

Door de toenemende verstedelijking kan het water steeds minder in de bodem dringen. Dit gegeven speelt een belangrijke rol in het proces dat ertoe leidt dat een rivier buiten zijn oevers treedt. Bij het zoeken naar oplossingen voor dit probleem heeft de overheid in het verleden vooral gedacht in termen van: dijk, dam, kanalisering, overwelving,… Maar ook de natuurlijke systemen kunnen een belangrijke rol spelen in de regeling van de waterafvoer, om nog maar te zwijgen over hun ecologische voordeel.

Archief (2013-2010)

  • 2013 - Kustversterking, natuur en recreatie gaan hand in hand in Waterdunen >>

  • 2012 - Het Sigmaplan: een natuurlijke bescherming tegen overstromingen >>
  • 2012 - Natuur en water hand in hand: Meetjeslandse natuur verbonden met Nederland >>
 ↑ top