logo gs-esf

Dossiers

3 - Rivierbeheer / Waterbeheer / Waterbeleid

Recent

foto

Adaptatiestrategie

In België is de 'adaptatiestrategie' in het kader van de klimaatveranderingen voor het eerst ter sprake gekomen in het Nationaal Klimaatplan van België 2009-2012. Een Nationaal Adaptatieplan is uiteindelijk door de Nationale Klimaatcommissie opgesteld en goedgekeurd in april 2017. Naast de betere communicatie en de samenwerking tussen de verschillende niveaus (regionaal, nationaal, Europees en internationaal), streeft dit plan er ook naar om een Nationaal Actieplan in het leven te roepen. Er werden door de 3 gewesten al actieplannen voorgesteld.

foto

Hemelwaterplannen geven ruimte aan water

In Vlaanderen werkt Aquafin een ‘regenplan’ uit in de strijd tegen een van de gevolgen van de klimaatverandering: de hevige regenval. Ze baseren zich op het principe dat water best infiltreert, eventueel gebufferd wordt en pas als laatste mogelijkheid afgevoerd wordt. In samenwerking met de gemeenten en de betrokkenen op het terrein worden maatregelen genomen zodat onze steden op termijn bestand zijn tegen extreme regenval.

foto

Beïnvloedt de opwarming van de aarde Gent?

De stad Gent, die is aangesloten bij het Europese Burgemeesters-convenant, is de eerste Vlaamse stad geweest die het ‘hitte-eilandeffect’ heeft aangetoond. Gent engageert zich om haar stad aan te passen aan de gevolgen van de klimaatveranderingen door verharde ondergronden te beperken, meer groen aan te leggen en het water beter vast te houden in plaats van af te voeren via de riolen.

foto

De Durmevallei springlevend...

De Durmevallei, die zich uitstrekt van Hamme tot Lokeren, is het decor van belangrijke werkzaamheden. Het zijn ingrepen tegen wateroverlast en voor de ontwikkeling van riviernatuur. Tegelijk proberen we het wandelaars en fietsers naar hun zin te maken. Wat realiseerden we het voorbije jaar? En waar zijn we momenteel aan de slag?

foto

(Her)ontdek de Durmevallei!

De komende jaren staat er langs de Durme in Hamme, Temse, Waasmunster, Zele en Lokeren een groot project op stapel. Het Sigmaproject Durmevallei, een project van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), wil de Durme haar veerkracht terug geven. Zo wordt de regio beter beschermd tegen overstromingen, krijgt de magnifieke Durmenatuur een boost en wordt de streek nog aantrekkelijker voor wandelaars en fietsers.

foto

Nederlandse overheden werken samen voor meer Ruimte voor de Rivier

Om de waterafvoer te verbeteren en daarmee de veiligheid te verhogen wordt in Nederland al 15 jaar ingezet op verregaande samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de provincies, de waterschappen en de gemeenten.

foto

Gecontroleeerde overstromingsgebieden: tegen wateroverlast en vóór biodiversiteit

De primaire functie van een GOG is het voorkomen van wateroverlast. Maar de natuur gaat er zijn gang. Uit waterbouwkundig én ecologisch standpunt kan je gebieden beter niet onbeheerd laten.

foto

Drijvende dammen tegen de vervuiling van de waterlopen

Op de kleinere waterlopen op verschillende plaatsen in Wallonië zijn een reeks drijvende dammen geplaatst in kader van 'de week van de netheid'. Ze moeten drijvende objecten tegenhouden zoals blikjes, flessen, plastiek zakjes... Zo worden de burgers bewust gemaakt van de vervuiling in de waterlopen. Dit initiatief werd gelanceerd in 2013 en 9 ‘Contrats de Rivière’ zijn betrokken.
Concrete voorbeelden (FR):
- Dammen op 'le Hain' (Contrat de Rivière Senne) >>
- Dammen op 'la Thines' (Contrat de Rivière Senne) >>
- Dammen op 'l'Obrechoeil, la Haine et le ruisseau des Estinnes' (Contrat de Rivière Haine) >>

foto

Twee derde van de Molenbeek stroomt sinds kort in open lucht

6 jaar geleden wilde Leefmilieu Brussel een sprong vooruit maken om de biodiversiteit verder te ontwikkelen in de vallei van de Molenbeek. Het doel was om het schone water van het rioolwater te scheiden door een nieuwe bedding aan te leggen voor verschillende delen van de beek.

foto

'Beekcontracten' voor de interregionale valleien die Brussel en Vlaanderen verbinden?

Een interregionale waterloop op een integrale manier beheren is bijzonder moeilijk omdat veel besturen en administraties betrokken zijn. Tijdens een ontmoeting in de vallei van de Vleze-Vogelzangbeek, die Vlaanderen en Brussel verbindt, gingen de betrokkenen hierover een positieve en open dialoog aan.

foto

Bufferstroken geven de Barbierbeek een toekomst

De Barbierbeek is een wondermooie beek die ontstaat in Sint-Niklaas en bij Kruibeke uitmondt in de Schelde, kronkelend doorheen een beschermd landschap van bolle akkers. Om de Barbierbeek als meanderende waterloop te beschermen tegen erosie en sedimentvorming heeft de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen een deel van de beek opnieuw ingericht.

foto

De bever als superingenieur: beverdammen en hun meren bufferen waterpeil

Met het verdwijnen van de bever, zijn dammen en bevermeren zou de overstromingsfrequentie toenemen. Dienen we de bever in te zetten in de strijd tegen wateroverlast? De bever is een getalenteerd natuuringenieur die met zijn beverdammen de piekafvoer van een waterloop kan bufferen.

foto

Hoe het hoofd bieden aan de dreiging van overstromingen vanuit zee?

Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden die kunnen overstromen bij elke zware stormvloed. Aan de Vlaamse kust wordt elke meter van de relatief korte kustzone intensief gebruikt. De laaggelegen polders tot twintig kilometer landinwaarts vormen kwetsbare zones. In deze zones bevinden zich bewoning, natuur en recreatiegebieden. Hoe wordt hun veiligheid tegen overstromingen verzekerd? Vlaanderen wil de kust beveiligen tegen een stormvloed met een terugkeerperiode van eens in de 1000 jaar.

Archief (2013-2010)

 • 2013 - Tongeren en Jeker halen oude banden aan. Een ecologisch herstel van de rivier en de vallei >>
 • 2013 - Naar een integraal participatief en interregionaal beheer van de Boven-Scheldevallei >>
 • 2013 - Afgerond Sigmaproject in Lillo creëert veiligheid en nieuwe natuur >>
 • 2013 - Voor minder wateroverlast: nieuwe monding voor de Nuchterrijte in Geraardsbergen >>

 • 2012 - De provincie maakt herinrichting Belselebeek in Sint-Niklaas mogelijk >>
 • 2012 - Grenzeloze Schelde Nieuws 59: THEMANUMMER 'WATERBEHEERPLANNEN' >>
 • 2012 - Wateroverlast, een probleem van de rivier of de riool? >>
 • 2012 - Brussel: Vijvers, stormbekkens en collectorwerken in de strijd tegen overstromingen >>
 • 2012 - Het Sigmaplan: een natuurlijke bescherming tegen overstromingen >>
 • 2012 - Natuur en water hand in hand: Meetjeslandse natuur verbonden met Nederland >>

 • 2010 - FRANKRIJK: Europese kaderrichtlijn water - 2015 nadert met rasse schreden! >>
 • 2010 - Riviercontracten in Wallonië >>
 • 2010 - Volop in de weer in de Hedwige-Prosperpolder >>
 • 2010 - De Boven-Schelde, aangepast aan de noden van de mens >>
 • 2010 - De Zenne: openhartoperatie. Vooruitzichten voor de herwaardering van de open Zenne in Anderlecht >>
 • 2010 - Hoe staat het met het Riviercontract Schelde-Leie, twee jaar na zijn oprichting? Een kort overzicht... >>
 • 2010 - Een oplossing voor het baggerslib van het Spierekanaal... >>
 ↑ top